Iran and its history (Farsi)

ایران و تاریخ

ایران کشور مهم است و نوشتن در باره ان اینجاست. ایران کشور خوب است و با تاریخ ان است. کشور بزرگ است؟ بله، کشور مهم است. با فکرها تاریخ ایران است. ایران منند کشور از وقت کهن است اما رو تاریخش اینجا میبینید زیرا تاریخ ایران مهم اینجاست. ان خوب برای ماست.

Продолжить чтение «Iran and its history (Farsi)»

Prehistory of Iran on Farsi

شروع تاریخ ایران

هر تاریخ شروع داشت و در باره ان برای تاریخ ایران اینجا مینوشیم. چه علتی درای این پیدا نیکنیم؟ این سوال مهم است و پسخش در تاریخ ایران فقت است. پاسخمان صحبت در باره تاریخ کشور است زیرا ان مهم و خوب برای مردان از ایران است. تاریخ ایران منند تاریخ کسم زمین است. علت در قکرهای خوب اینجاست و تاریخ ایران کارمان میدهد.

Продолжить чтение «Prehistory of Iran on Farsi»

Веб-сайт работает на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑