The history of ancient Iran on Farsi. Part 2.

تاریخ ایران

فصل سهم

پادشاهی اول در ایران

این نوشتن در باره پادشاهی اول است. در باره او مینوشم. او بسیر مهم بود. علت در او بود.

فعلًا، این نوشتن پادشاهی اول نشان میدهد. زمین بزرگ در ایران بود. ان خالی بود. ان بدون شهرها بود. شهرها در ایران نبود. دهی کچیک در کشور بودند. زمین بدون ش/هرها در ایران بود. ان زمین کهک در ایران بود. روستا ها در ایران بودند. در باره شهرها مینوشم.

Продолжить чтение «The history of ancient Iran on Farsi. Part 2.»

The history of ancient Iran on Farsi. Part 1.

تاریخ ایران کهن

باره تاریخ ایران اینجا مینوشیم. داریم این نوشتن کشور نشان میدهد. این نوشتن کسم تاریخ ایران نشان میدهد. تاریخ خوب برای دیدن است. تاریخ منند راه است. ان به علم میتواند رغت. راه در تاریخ است. سوالها برای ما میگوید و پاسخ برای ان میدهیم. سوالها به ما مینوشید. پول نمیخواهیم. پول مهم برای کار است!

Продолжить чтение «The history of ancient Iran on Farsi. Part 1.»

Веб-сайт работает на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑