Padishs in Iran on Farsi.

  • فصل اولپادشاهان کهن

درباره پادشاهان مینویسم. علت خوب است. انهای مهم در تاریخ بودند. با قوه انها بودند. قوهی پادشاهان بزرگ بود.

کردان مهم در وقا کهن بود. ان زندگی داد. کردان مهم برای ایران بود. کردن اول در شکل برای ایران بود. کردن مهم بود. ان در زمین ایران بود. ترخ وقت کهن نشان میدهد.

تاریخ در نوشتن است. تاریخ و نوشتن خوب هستند. تاریخ ارام میدهد. چرا؟ کردنها در تاریخ بود. بدون شک! تاریخ وقت مهن میدهد!

فعلًا، تاریخ در نوشتنها است

Продолжить чтение «Padishs in Iran on Farsi.»

The history of ancient Iran on Farsi. Part 4

تاریخ ایران

فصل سهم

پادشاهی اول در ایران

این نوشتن در باره پادشاهی اول است. در باره او مینوشم. او بسیر مهم بود. علت در او بود.

فعلًا، این نوشتن پادشاهی اول نشان میدهد. زمین بزرگ در ایران بود. ان خالی بود. ان بدون شهرها بود. شهرها در ایران نبود. دهی کچیک در کشور بودند. زمین بدون ش/هرها در ایران بود. ان زمین کهک در ایران بود. روستا ها در ایران بودند. در باره شهرها مینوشم.

Продолжить чтение «The history of ancient Iran on Farsi. Part 4»

Веб-сайт работает на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑