An history of Iran and Asia

می دانیم که تاریخی مهمی در ان کشور بود اما اگر می خواهیم پیدا می کنیم که تاریخ طویلی و خیر در ایران بود. با رسم و رسوم ها کار می کنیم زیرا ان ها خیر برای این کان هستند. می دانسم که هر جا خوب در ایران است زیرا جا ها با تاریخشان بودند. در باره آسیا می خواهیم بگویم زیرا تاریخ ایران و تاریخ آسیا بخشی ها زمین هستند و اگر می دانیم که یک جا مهم بود توانیم بگویم که تاریخی خوب ان جا بود زیرا ان جا با هر رویداد ها است.

Продолжить чтение «An history of Iran and Asia»

A story of a man on Farsi

داستان در باره سفر مرد این جاست و در باره ان می توان بگویم. یک مرد در ایران زندگی می کاند و دوست دارد سفر کاند. اما چرا و کجا سفر می کاند؟ و بلند یا کم است؟ می توانیم پسخ دهیم که مردی بلند نیست و هر مرد یا زن نزدک او می دانیم که مردی خوب است و اگر می خواهد به این مرد یا زن کمک می کند.

صورت مرد خوب است و هیچ فکر بد نمی دهد زیرا چشم های مرد با نار هستند و

This article was written by Duchanin Ilya.

Веб-сайт работает на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑