Story about mam / داستان در باره مرد

مرد در شهر کام زندگی میکند. نام لو نمیدانند. مردن نام مرد نمیدانند. انها اسم مرد ف

کر میکنند. ان «رضا» است.

رضا کار داند. ان پول کام میدهد. رضا بدون زن زندگی میکند. غدا برای او است. هر روز کار میدهد. این کار در عانه است. رضا دو کار دارد. کار اول پول را میدهد. کار دوم در خانه است.

Продолжить чтение «Story about mam / داستان در باره مرد»

History of Iran. Ancient time on Farsi.

چرا در باره وقت قدمی اکنون می توانیم بگویم؟ در باره تاریخ کشور نمی کویم اما این صحبت اکنون اسم و در باره تاریخ خواهیم گفت و خواهیم نوشت. اگردر باره ان تاریخ اکنون می دانیم این بخشی برای شما نیست. به بخشی در باره زبان های ایرانی خواهیم رفت. لن در باره ان ها عواهد نوشت.

Продолжить чтение «History of Iran. Ancient time on Farsi.»

Веб-сайт работает на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑