Story about mam / داستان در باره مرد

مرد در شهر کام زندگی میکند. نام لو نمیدانند. مردن نام مرد نمیدانند. انها اسم مرد ف

کر میکنند. ان «رضا» است.

رضا کار داند. ان پول کام میدهد. رضا بدون زن زندگی میکند. غدا برای او است. هر روز کار میدهد. این کار در عانه است. رضا دو کار دارد. کار اول پول را میدهد. کار دوم در خانه است.

Продолжить чтение «Story about mam / داستان در باره مرد»

Persian Empire. Preface

در باره زمین ایرانی در وقت قدمی خواهیم گفت زیرا ان مهمی در تاریخ بود. پادشاهان در ان کشور قدمی با قدرت بودند و ان دست قدرتقدرت بسیار بزرگ بود. در باره تاریخ ایرانی خواهیم گفت و شما رویداد ها خواهید پیدا کرد. انها مثل داستان می توانند هستند اما در باره انها مانند رویداد ها خواهیم گفت زیرا تاریخ در کشور درست کردند. ایران کشور قدمی است و اگر در باره ان می خواید بدانید، واقعه ها انجا کشف خواهید کرد. می دانیم که تاریخی در ایران در وقت قدمی شروع کرد و مردان انجا بودند. این تاریخ ابادان کردند. مردان ایرانی از وقت قدمی بودند. اگر دارید می خواهید، دارید کار با تاریخ شروع می کنید!

Продолжить чтение «Persian Empire. Preface»

Веб-сайт работает на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑