Stories about ancient Greece in Farsi.

داستان از یونون کهن

نیلیا دوحنین کتاب پیش شما است. داستانهای خوب در این کتاب هستند. شما داستانها پیدا میکنید. انها خوب هستند. داستان خوب اینجایت. انها به شما کمک میکنند. نوشتن برای داستان از یونون اینجا یت. نوشتن من خوب نیست.

Продолжить чтение «Stories about ancient Greece in Farsi.»

Greek myths in Farsi.

نام من ایلیا اسا. در باره وقت کهن مینویسم. کشورهای کهن اینجا نشان میدهم> چه علتی اینجاست؟ یک علت اینجاست. میدانم که کشوری کهن بودند. تاریخ از داستان میدهد. چونانچه رو یونان میبینید داستانها پیدا میکنید.

رو ئنستانهن میبینم.

یونین مهم برای زمین بود. یونین کتایها به ان داد. انها خوب بودند. انها زمین کهن افرین میکند. هر داستان خوب است. داستانها وقت کهن افرین میکنند. انها دیدن رو گذشته میدهند. با دیدن گذشته است. داستانها به ما کمک میکنند. هر جا مهم بود. داستانها از یونون هستند. انها اینجا هستند.

Продолжить чтение «Greek myths in Farsi.»

Padishs in Iran on Farsi.

  • فصل اولپادشاهان کهن

درباره پادشاهان مینویسم. علت خوب است. انهای مهم در تاریخ بودند. با قوه انها بودند. قوهی پادشاهان بزرگ بود.

کردان مهم در وقا کهن بود. ان زندگی داد. کردان مهم برای ایران بود. کردن اول در شکل برای ایران بود. کردن مهم بود. ان در زمین ایران بود. ترخ وقت کهن نشان میدهد.

تاریخ در نوشتن است. تاریخ و نوشتن خوب هستند. تاریخ ارام میدهد. چرا؟ کردنها در تاریخ بود. بدون شک! تاریخ وقت مهن میدهد!

فعلًا، تاریخ در نوشتنها است

Продолжить чтение «Padishs in Iran on Farsi.»

Веб-сайт работает на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑