The history of ancient Iran on Farsi. Part 4

تاریخ ایران

فصل سهم

پادشاهی اول در ایران

این نوشتن در باره پادشاهی اول است. در باره او مینوشم. او بسیر مهم بود. علت در او بود.

فعلًا، این نوشتن پادشاهی اول نشان میدهد. زمین بزرگ در ایران بود. ان خالی بود. ان بدون شهرها بود. شهرها در ایران نبود. دهی کچیک در کشور بودند. زمین بدون ش/هرها در ایران بود. ان زمین کهک در ایران بود. روستا ها در ایران بودند. در باره شهرها مینوشم.

روستا ها در ایران کهن بودند. پادشاهی اول در این کشور بود. پادشاههیاول با اسم دای اکو بود. این مرد مهم بود. علت در شروع ایران بود. دای اکو   این نوشتن در باره وقت دیا اکو پادشاه امد.

دانشماندان در باره او فکر کردند. پادشاهی اول مهم در تاریخ بود. دانشمندان او را در نوشتنها دادند. انها در باره دیا اکو نوشتند.

دیا-اکو  بدون توالد شروع کوه بود. دانشماند در باره توالد فکر کردند. انها پیدا کردند که توالد شروع در 750شال پیش میلاد بود. وقت کوه بعد ان بود.

در باره پادشاهی اول حرودوت از یونان نوشت. حرودوت نوشت که پادشاهی اول در 53 سال قوه در ایران بود. حرودوتدر باره وقت  دیا وکو نوشت. حرودوت در باره زمین کهن نوشت. او برای ما ان داد. دارند دانشمندان ان را نشان میدهند.

کشور کهن مهم بود. ان در شروع وقت بود. با جاها و مردان بود. یک مرد مهم نمیگوم. هر پادشاه مهم بود. شروع وقت از پادشاهی اول بود. او کشور داد. او زمین ایران داد. چوننچه شما زمین کهن میبینید تاریخ اینجا میبینید.

دانشمندان در باره شروع وقت نمیدانند. دیا وکو بدون وقت قوه بود. دانشمندان در باره کردنها میدانند. کرئنها برای زمین هستند. هر کردان خوب است. انها در باره وقت فکر کردند. وقت دیا وکو در اول نیسف در هفتم قرن پیش ملاد بود.

از روشتا دیا وکو بود. قوه رو روستا بود. زوستا ها نزدیک روستا اش بود. دیا وکو قانوم به روستا ها داد. جا ها کردنش بزرگ بود. انها قوهی اش دادند. او از خوزستان شروع کرد. شروع قوه در این جا بود.

دیا وکو خوب در تاریخ بود.  با او شروع کشور بود. یک روز در تاریخ نمینوشم. ان خوب ایمجاست. تاریخ سوالها میدهد. سوالها مهم هستند. چه سوالی اینجا هستند؟ سوال اول در تولد است. سوال دوم در مردان است. کجا انها بودند؟ با پادشاهی اوا بودند. این پاسخ خوب است. دارند دانشمند در باره مردان پادشاهی اول نمیدانند.

ذیا وکو پادشاه که قوهی داد. کی قوه را به او داد؟ یونان ان را داد. قوهی دیا وکو بود زیرا او دست برای ینان بود. قوه اش برای کشور بود.  حرادوت در باره دیا وکو نوشت که او قوه با نام «میدیان» داد. حرودوت روستا اش بزرگ نبود.  

زمین کردن دیا وکو بود. ان بزرگ امد. مردان از روستا های دسگر در باره دیا وکو فکر کردند. قکرهای خوب در باره دیا وکو بودند. انها در باره او را دانستند. بعد ان، دیا وکو گفت که جا اش کوچک امد. دیا وکو گفت که کارها اش نخاست. او کارها نخواست.

بعد وقت پادشاه، زمین بدون قانونها بود. میدیانس جمع کردند. دیا وکو کردند. مردان دیا وکو را راسشان کردند.

کردن اول بعد شروع وقتش بود. دیا وکو پادشاه امد. زندانبان برای زمین امد.دیا وکو شهر مهم و اول کرد.

مردان خوانوادهی پادشاه در ایران جمع کردند. این جا نام – حامادان بود. هر مرد از جمع پادشاه جمع کرد. حامادان مهم بود.  حامادان جمع مهم امد. ان کشور کهن داد. دیا وکو مرد اول امدو دیا وکو . کردن اول زندانبانان پیدا کرد. زندانبانان برای او بودند. دیا وکو شهر مهم داد. او شهر برای قوه داد. این شهر جای هگمتن امد. هگمتن مهم در ایران بود. ان برای مردان بود.

در باره وقت کهن میگوم. ان در شروع کشور بود. وقت کهن مهم در ایران بود. دیا وکو در شروع وقت بوذ. مردان مهم در وقت کهن بودند. چونانچه شما این ئقت میدانید این نوشتن کمک میکند. بسیار خوب شروع بود! مردان خوب در ایران زندگی کردند. با انها دیا وکو بود. ا وکو هم مهم و خوب بود.

خب، جا برای خوانودهی اول در ایحباتان بود. مردان از خوانواده بودند. جمع مهم برای شهر بون. هر جمع قانونها داشت. در هشت قرن، دیا وکو کار با شهر بود. ده شهر امد. با قوه شهر اول امد. ان در هشت قرن گیش میلاد بود. با مردان دیا وکو جا برای پول و خوانودهی مهم کرد.

دیدن  حراندات برای این وقت بود. او در باره دیا وکو نوشت. دیا وکو پادشاهی اول در اسران اکد. دیا وکو کسم زمین از اسیریان داشت.  دیا وکو قوه بدون یونان داپت.

در 715 سال پیش میلاد، پادشاه از اسیریا بود. سرگون اسمش بود. این سرگون دوم بود. سرگون دوم دیدن رو دیا وکو کرد. راهی دیا وکو پیدا کرد. سرگون دوم مهم در اسیریا بود. یک قکر در باره سرگون است. دارد این فکر اینجاسد. ایا سرگون دوم ایران داشت؟ پاسخ خوب است. سرگون دوم ایران برای خودش داشت. پول و زمین مهم برای او بودند.  سرگون دوم شروع دان که دیا وکو دوست برای پادشاه روسا اول امد. روسا اول در اورات بود. او دیا وکو را دید. در جنگ با مننینس او به زمین میدیس رفت. وقت بدون قوه امد. ان در میدیس بود. وقت بدون قوه اخر ان بود.

مردان از علم و تاریخ فکر دارند. این در باره دیا وکو و سرگون است. این فکر اسم دیا وکو است. دانشماندان فکر میکنند که اسمی دوم «خئشنگ» بود. این اسم در «شحنامه» بود. هرودوت در باره اسم فکر کرد. فکرش در باره اسم بود. دیا وکو با اسم دوم «پارادات» بود.

کردان در دین در ان وقت بود. این کردان در باره خوشنگ بود. خوشنگ در شروع خوانوادهی پادشاهان بود.

بعد دیا وکو، پسر دیا وکو امد. اسم «فراوتیس» بود.

این کسم نوشتن نام نشان میدهد. نوشتن در باره «دیا وکو» اینجاست. نام اول برای دیا وکو «دیاسیس» بود. در باره این نام اینجا مینوشم. نام دییاسیس در بسیار از جاها امد. نام دیا وکو در نوشتنهای یوناون امد. دانشماندان از یونان در باره دییاسیس دانند.

دیا وکو نام درای کشورهای نزدیک دانشت.

دیاسیس در شروع ایران بود. کشور کهن داد. در باره پادشاهی دوم دعد دیا وکو خواهم نوشتن.

Also, you can see several videos on our channel YouTube.

This article was written and the video was sounded by Duchanin Ilya.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

Веб-сайт работает на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑

%d такие блоггеры, как: