History of Iran and its rulers on Farsi.

تاریخ ایران و پادشاهان کشور

فصل یک

کجا مردان با قوه در ایران بود؟ چرا انها قانونها به کشور دادند؟ سوالها مهم هستند. ایران کشور بزرگ است. ان بزرگ بود؟ دارد ایران بزرگ است. کشور بزرگ نبود. علت در خودش است. ایران کوچک در گذشته بود. تاریخ ایران از وقت کهک شروع کرد.

کجا شروع کشور بود؟پاسخ خوی است. ان در اسم جاست. ایران از خوطستن شروع کرد. ایران کشور بزرگ است. سوال خوب در باره شروع کشور است. خوزستن جای خوب برای شروع کشور بود.

سوال مهم اینجا دارید. چند وقت پادشاهی اول  بود؟

این سوال خوب است. کی پادشاه بود؟ پاسخ در باره ان دانم. گذشتهی کشور اسم دارد. با وقتش خواهم کار کرد. یونان کهن اسمش دارد. چرا؟ مردان انرابه شم میدهد. مردان از یونان کهن در باره پادشاهی اول نوشتند.

پش نوشتن در باره پادشاهان مینوشم.فکرها و دیدن مهم اینجاست. فکر اول در جای پادشاهان است. کجا جا برای انها است؟ تاریخ جای خوب است! هر پادشاه در ایران بود. اگر او بود کسم تاریخ برای او است. چند وقت پادشاهان بودند؟ بسیر سال بودند. دارند انها اینجا نیستند. پادشاهان مردان با قوه بودند. اگر پادشاهی اول بود سوال در باره پاداهی اول است. ان خوب و مهم برای ماست. سوال با پاسخ است.

ایران کشور خوب است. دارد ایران بزرگ است؟ اها بله! کشور تاریخ دارد. تاریخ بلند در ایران است> بله، ان بلند است! تاریخ باند در کشور بود.

از کهنترین وقت شروع نمیکنم. علت خوب است. دانشماند در باره کهنترین وقت نمیدانند. در باره وقت با دشاهان میدانند. این وقت چیزها به انها به دانشماندان میدهد. وقت مهم در شروع تاریخ نیست. مهمتر چیزها که تاریخ است. چیزها دیدن به وقت میدهند.

زمین پندشاهان از ایران داشت. کی انحا بودند؟ این سوال خوب است و شهرها برای انها بودند. شهرها دیدن رو وقت کهن میدهند. با کوه پادشاهان بودند. شهرها کوه از انها نشان میدهند. تاریخ دیدن در خودش دارد. این دیدن خوب است. علت در تاریخ است. اگر تاریخ دیدن رو خودش ندارد در باره ان نمینوشم.  تاریخ مهم بود و ان مهم است.

دین به تاریخ ایرا انجاست. ان خوباس زیرا انمهم ا.کشور بدون تاریخ نیست. نوشتن تاریخ مبدهد. جاها و مردان در تاریخ هستند. چوننچه رو ان میبینید انها در ان هستند. علت خوب است. تاریخ جاها نشان میدهد. نوشتن در باره مردان هم اینجاست.

ایران کشور با جاهاست. تاریخ در ایران است. ایران تاریخ دارد.

سوال در باره وقت کهن دارید؟ چوننچه بله، در باره ان اینجا مینوشم. وقت کهن پادشاهان داشت. این وقت خوب برای پتدشاهان بود. انها کشور در اکنون دادند. چرا انها کشور دادند؟ این سوال پاسخ دارد. تاریخ کهن اینجا نشان میدهد.

Also, you can see several videos on our channel YouTube.

This article was written and the video was sounded by Duchanin Ilya.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

Веб-сайт работает на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑

%d такие блоггеры, как: